Tıp FakültesiHalk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

5.Sınıf KDT Proğramı

 

 

2015-2016

ACADEMIC YEAR

Year 5

 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

FAZ-2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK PROGRAMI – 1

 

 

 

MARMARA UNIVERSITY

SCHOOL OF MEDICINE

PHASE–2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

PROFESSIONALISM and COUNSELING PROGRAM - 1

 

Program Koordinatörleri / Program Coordinators

Prof., M. Kemal KUŞÇU & Assoc. Prof., Özlem SARIKAYA

Faz-2 Koordinatörleri / Phase-2 Coordinators

Assoc. Prof, İlker Yağcı (4. Yıl / Year 4)  Assoc. Prof., Tunç ÖNEŞ (5. Yıl / Year 5)

Blok / Staj Programlarından Sorumlu Başkoordinatör Yardımcıları / Vice-Chief Coordinators

(Clerkship / Internship Programs)

Assoc. Prof., Faysal DANE

Assist. Prof., Rabia ERGELEN

Değerlendirmeden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Assessment)

Assoc. Prof., Hasan YANANLI

Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkoordinatör Yardımcısı / Vice-Chief Coordinator (Students’ Affairs)

Assist. Prof., Can ERZİK

Klinik Eğitim Dönemi Başkoordinatörü / Chief Coordinator (Clinical Education)

Prof., Hakan GÜNDÜZ

Tıp Eğitimini Değerlendirme ve Geliştirme Üst Kurulu (TEGEK) Eş-Başkanları /

Co-Coordinators of Medical Education Program Evaluation and Development Commission     

Prof., Berrak Ç. YEĞEN & Assoc. Prof., Özlem SARIKAYA

Dekan Yardımcıları / Vice Deans

Prof., Ümit ŞEHİRLİ,

 Assoc. Prof., Fuat DEDE

Dekan / Dean

Prof., Ömer GÜNAL

         


 

MÜTF KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI / MUSM CLINIAL EDUATION PROGRAM


EĞİTİM ÇIKTILARI / YETERLİKLER

A. Hekimlik Uygulamaları: Nitelikli hasta bakımı ve toplum yönelimli sağlık hizmeti sunma

 1. 1.     Temel klinik beceriler
 2. 2.     Hasta ve hastalık sürecinin organizasyonu ve yönetimi
 3. 3.     Sağlık bakımı sürecinin organizasyonu ve yönetimi
 4. 4.     Sağlığın korunması ve iyileştirilmesi

B. Tıbbi Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp

 1. 5.     Bilgiye ulaşma ve yönetme
 2. 6.     Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme ve kanıta dayalı karar verme
 3. 7.     Bilimsel yöntemler, araştırma becerileri

C. Profesyonel Davranışlar ve Değerler

 1. 8.         İletişim becerileri ve hasta / hasta yakınları ile etkin iletişim
 2. 9.         Kişilerarası ilişkiler ve ekip çalışması
 3. 10.     Etik ve mesleki değerler, sorumluluklar
 4. 11.     İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar
 5. 12.     Reflektif uygulama ve sürekli gelişim
 6. 13.     Sağlık sistemleri, yönetim ve toplum yönelimli hekimlik
 7. Eğitim ve danışmanlık

LEARNING OUTOMES / COMPETENCIES

A. Clinical Care: Qualified patient care and community oriented healthcare

 1. Basic clinical skills
 2. The organization and management of the patients and the patient care
 3. The organization and the management of health care delivery services / system 
 4. Health promotion and disease prevention
 5. A.    Medical Knowledge and Evidence-Based Medicine
  1. Appropriate information retrieval and management skills
  2. The integration of knowledge, critical thinking and evidence-based decision making
  3. Scientific methods and basic research skills
  4. A.      Professional Attitudes and Values
  5. 8.       Communication skills and effective communication with patients / patient relatives
  6. 9.       Interpersonal relationships and team working
  7. 10.   Ethical and professional values, responsibilities
  8. 11.   Individual, social and cultural values and responsibilities
  9. 12.   Reflective practice and continuing development
  10. 13.   Healthcare delivery systems, management and community oriented healthcare
  11. 14.   Education and counseling

FAZ-2 ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 • Biyomedikal, klinik, sosyal/beşeri bilgileri entegre ederek klinik problemleri / durumları çözümleme, klinik karar verme ve değerlendirme yeterliklerini geliştirme
 • Gerçek klinik ortamlarda yapılan uygulamalarla temel hekimlik uygulamalarında yeterlik kazanma
 • Sağlık ve hastalık süreçlerinde profesyonelliğe (mesleki, bireysel, toplumsal) yönelik değerleri gözetme, bu yönde gerekli yeterlikleri kazanma
 • Reflektif düşünme ve uygulamada yeterlik kazanma, sürekli bireysel / mesleki gelişime açık olma

PHASE-2 LEARNING OBJECTIVES

 • Developing clinical problem solving, clinical reasoning and evaluation competencies by integrating biomedical, clinical, social and humanities knowledge,
 • Competency acquisition in basic clinical skills by applications in real clinical settings.
 • Taking care of the professional values in health and disease processes (professional, individual, societal) and acquisition necessary related skills
 • Acquisition competency in reflective thinking and practicing, being open to continuous individual / professional development.

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMI -1 (5. Sınıf) / PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM – 1 (Year 5)

Program Yeri: Derslikler-MÜTF Başıbüyük Kampüsü

Program Saatleri-Oturumlar: 14.00-16.00/Klinik deneyim: 13.30-16.30

COORDINATOR ANABILIM / BİLİM DALLARI (COORDINATOR DEPARTMENTS)

Tıp Eğitimi / Medical Education

Tıp Tarihi ve Etik / Medical History and Ethic

Halk Sağlığı/Public Health

Psikiyatri / Pyschiatry

Aile Hekimliği / Family Medicine

KATKI VEREN ANABILIM DALLARI / SUPPORTER DEPARTMENTS

Genel Cerrahi / General Surgery

Psikoloji / Psychology

Sociology / Sociology

Antropoloji / Anthropology

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 • Sağlık süreçlerinde tüm boyutlarıyla insan deneyimlerini ve etrafında gelişen ilişkileri anlama, sorunları tanımlana ve başetmek için uygun yollar oluşturma;
 • Hasta ve yakınlarıyla, meslektaşlarıyla, ekip üyeleriyle, kurum ve kuruluşlarla ve basınla etkin iletişim kurma ve ekip çalışmasına açık olma 
 • Mesleki sorumluklarının farkında olma; etik ve mesleki değerleri anlama ve sağlık süreçlerinde etik ve mesleki değerleri gözetme, uygun davranış sergileme
 • İnsan ve toplum durumlarını anlama; insani, toplumsal ve kültürel değerler ile sorumlukları anlama ve sağlık süreçlerinde bu değerlerin farkında olma
 • Reflektif uygulama, düşünme becerilerini kazanma, sağlık süreçlerinde duyarlılığı artırma; bireysel ve mesleki farkındalığı geliştirme ve sürekli gelişime açık olma
 • Uluslararası ve ulusal sağlık sistemlerini ve politikalarını, sağlıkta yönetim süreçlerini anlama ve eleştirel değerlendirme
 • Öğrenme, öğretme, değerlendirme, geribildirim verme ve danışmanlık ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrama ve uygulama
 • Eğitimsel ve mesleki danışmanlık yardımıyla bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını anlama ve planlama

LEARNING OBJECTIVES

 • Understanding of human experience in health processes with its all dimensions and identifying the problems and creating appropriate solutions
 • Building effective communication with patients and their relatives, colleagues, agencies, media/press/Teaching, Managing, Patient advocate/Observation and being open to work in a team
 • Establishing awareness of appropriate professional attitudes, ethical understanding and legal responsibilities
 • Understanding of social and cultural values and their place in health system
 • Gaining of reflective practice and thinking abilities, heightening the sensitivity in health processes; improving personal and professional awareness and openness to life time development
 • Understanding and criticizing the national and international health politics and management processes in health
 • Gaining of basic knowledge and practice of teaching, learning, evaluation, giving feedback
 • Understanding of the personal and professional development opportunities and making future plans
     


 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Reflektif değerlendirme raporları ve

Vaka-temelli değerlendirme sınavı

ASSESSMENT SYSTEM

Reflective reporting & Case-based examination

PROGRAM DEĞERLENDİRME

Eylem Araştırma

Öğrenci geribildirimleri

PROGRAM EVALUATION

Action research

Student feedbacks

OKUMA/ÇALIŞMA MATERYALLERİ (READING/STUDYING MATERIALS)

 1. 1.        Robert M. Veatch. Biyoetiğin Temelleri.  
 2. 2.        Gürkan Sert. Hasta Hakları (Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde)
 3. 3.        Gürkan Sert. Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı
 4. 4.        Jonsen, Siegler & Winslade. Clinical Ethics
 5. 5.        Warren T. Reich (Ed). Encyclopedia of Bioethics
 6. 6.        T. Beauchamp & James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics
 7. 7.        Dewey, J. Deneyim ve Eğitim
 8. 8.        Çağlar Keyder ve ark. Avrupa'da ve Türkiye'de sağlık politikaları 
 9. 9.        C. Özbay, A. Terzioğlu, Y. Yasin. Neoliberalizm ve mahremiyet: Türkiye'de Beden, Sağlık ve Cinsellik.
 10. 10.     Zafer Cirhinlioğlu. Meslekler ve sosyoloji
 11. 11.     Julie Reed & Christopher Koliba. Facilitating Reflection: A Manual for Leaders and Educators. http://www.uvm.edu/~dewey/reflect.pdf
 12. 12.     TTB-Hekimliğin Sorunları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/hekimsorunlari.pdf
 13. 13.     TTB- Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş-2010 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/OG2010.pdf
 14. 14.     Tıp Bu Değil. İthaki Yayınları
 15. 15.     Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsünün raporları http://www.hips.hacettepe.edu.tr/
 16. 16.     Türkiye'de toplumun sağlık algısı  ve beklentilerine dair Koç ve Sabancı Üniversiteleri "Türkiye'de Sağlık: Toplumsal bir Değerlendirme" raporu http://xa.yimg.com/kq/groups/3982705/175578210/name/Saglik%2520Raporu.pdf
 17. 17.     Sağlığın Sosyal belirleyicileri. Editorler: Michael Marmot, Richard G. Wilkinson. İnsev yayınları
 18. 18.   Füsun Sayek Yazıları http://www.ttb.org.tr/kutuphane/f_sayek_yazilari.pdf


 


 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK  P.

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM  

 

OTURUMLAR/ SESSIONS

 1. I.          KRİTİK DURUM TARTIŞMALARI

Oturum Koordinatörü

Dr. Şefik Görkey

Dr. Tolga Güven

Dr. Gürkan Sert

Oturum Sayısı / Toplam Saati

Her bir staj grubu ile 2’şer saatlik 4’er oturum gerçekleştirilecektir.

Sorumlu AbD

  Tıp Tarihi ve Etik

Kazanılan / Pekiştirilen Yeterlikler

Birincil olarak kazandırılması hedeflenen yeterlikler, hekimlerin etik ve mesleki değerleri ve sorumluluklarıdır.

İkincil olarak ise bu oturumların, hekimlerin toplumsal ve kültürel değerler ve sorumluluklar konusunda duyarlılık kazanmaları, dolaylı olarak ise tartışmaların reflektif uygulama ve sürekli gelişim süreçlerine de katkı yapması beklenmektedir.

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

 

Kritik durum tartışmalarının aşağıdaki üç öğrenim hedefine katkı yapması amaçlanmaktadır:

 • · Biyomedikal, klinik, sosyal/beşeri bilgileri entegre ederek klinik problemleri / durumları çözümleme, klinik karar verme ve değerlendirme yeterliklerini geliştirme
 • · Sağlık ve hastalık süreçlerinde profesyonelliğe (mesleki, bireysel, toplumsal) yönelik değerleri gözetme, bu yönde gerekli yeterlikleri kazanma
 • · Reflektif düşünme ve uygulamada yeterlik kazanma, sürekli bireysel / mesleki gelişime açık olma

İçerik Listesi

(Konu Başlıkları)

Dördüncü yıl stajyer öğrenci gruplarının her biri ile aşağıdaki konu başlıklarına yönelik kritik durum tartışmaları gerçekleştirilecektir:

 • Cerrahide aydınlatılmış onam
 • Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması
 • Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük/kürtaj
 • Organ naklinde etik sorunlar

Uygulama Akışı ve Kullanılacak Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her bir oturumda, Türkiye'den ve dünyadan bildirilmiş vakalar kullanılacaktır. Kritik vaka tartışmaları oturumlarındaki beklenti, sağlık hizmetindeki kararların etik boyutunun  somut bir biçimde değerlendirilmesidir. Tartışmalarda öğrencilerin önceki yıllarda gerçekleştirilen teorik derslerde edindikleri bilgileri kullanabilmeleri beklenecek, ayrıca teorik ders işlenmeyecektir.

Vaka tartışmaları sırasında önemli olan, hekim adaylarının kendini sağlık çalışanı konumunda görebilmesi ve karar verme sürecine bu gözle bakabilmesidir. Bu amaçla;

 • oturumun giriş bölümünde eğitici vakanın ana hatlarını aktaracak,
 • ardından öğrencilere kısa bir hazırlık süresi verilecek ve sunulmuş olan değerlendirme çerçevesi doğrultusunda öğrencilerin vakayı incelemeleri istenecektir.
 • Hazırlık süresinin sonunda öğrencilerin değerlendirmelerini sözlü olarak bildirmeleri istenecek ve yapılandırma doğrultusunda önceden belirlenmiş olan vakanın tüm etik unsurları grup tarafından belirlenene değin öğrencilerin yorumlarının alınmasına devam edilecektir.
 • Bu süreç doğrultusunda da, oturumun son bölümünde öğrencilerden kararlarını ve gerekçelerini belirtmeleri istenecek ve ortaya konan farklı kararlar tartışmaya açılacaktır.

Biyoetik ve tıp etiği alanlarının değerleri konu alması nedeniyle, klasik yazılı değerlendirme  yöntemleri ile ölçme-değerlendirme yapılması her zaman anlamlı olmamaktadır. Bu nedenle, oturumlara katılımın en objektif göstergesi olarak ele alınabilecek ölçüt olan devamlılık (yoklama) ve tartışmalara aktif katılım esasları üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Önerilen Okuma Materyalleri

 • Robert M. Veatch. Biyoetiğin Temelleri
 • Gürkan Sert. Hasta Hakları (Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde)
 • Gürkan Sert. Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı
 • Jonsen, Siegler & Winslade. Clinical Ethics
  • Warren T. Reich (Ed). Encyclopedia of Bioethics
  • T. Beauchamp & James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics

 


 

 1. II.        PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYELERİ

Oturum Koordinatörü

Dr. Kemal Kuşçu

Oturum Sayısı / Toplam Saati

5 / 15 saat

Sorumlu AD’ları

Psikiyatri               

Tıp Eğitimi            

Kazanılan / Pekiştirilen Yeterlikler

 • · İlişki dinamiklerinin analizi
 • · Deneyim ve Refleksiyon
 • · Bireysel gelişim ve İletişim
 • · Ekip üyesi olma, ekip olma

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

 

 • Deneyimi ve deneyim sırasında kendi durumunu fark etme, reflektif eylem
 • Bireysel farkındalık ve gelişim: Sistemik düşünme, gözlem/etnografik gözlem, hipotez oluşturma, dinleme, soru sorma ve yazma becerileri
 • Ekip olma süreci, dinamikleri anlama ve değişime uygun yanıtlar oluşturma

İçerik Listesi

(Konu Başlıkları)

 • Deneyimi fark etme, anlama, inceleme
 • Reflektif eylem
 • Sistemik düşünme
 • Gözlem ve katılımlı gözlem yapma becerileri
 • Gözlem ve deneyim sonuçlarından hareketle hastane sisteminin işleyişinde yer alma/alternatif davranış geliştirebilme
 • Hipotez oluşturma
 • Etkin dinleme ve soru sorma becerileri
 • Deneyimlere ilişkin günlük tutma, deneyimleri bireysel farklılıklara uygun biçimde paylaşabilme
 • Ekip olma sürecini tanıma, ekip içi rolleri anlama, ekip dinamiklerini inceleme ve yönetme
 • Değişimi inceleme ve değişime yanıt verebilme

Uygulama Akışı ve Kullanılacak Öğrenme ve Değerlendirme Yöntemleri

 • Küçük gruplarda, grupların kendi dinamiklerine ve hastane deneyimlerine ilişkin ekip çalışmaları
 • Drama: Deneyimlere ilişkin canlandırmalar yoluyla yaşantıların, güvenli bir alanda incelenmesi, alternatif ve kişiye özgü, yeni davranış biçimlerinin denenmesi
 • Büyük grupta çerçeveleme/besleme: Diğer çalışma gruplarıyla bir araya gelerek yaşantıların paylaşılması
 • Eylem araştırma: Deneyim, gözlem ve diğer araştırma yöntemleriyle iş başındayken elde edilen verileri grup içinde değerlendirip bilgiyi yeniden oluşturmak ve bu bilgi ışığında hastane deneyimleri üzerinden harekete geçip bu hareketin sonuçlarını tekrar değerlendirerek yıl içinde gerçekleşen kişisel ve profesyonel anlamda hem bireysel hem de grup değişimini ortaya koyma
 • Portfolyo/öğrenci gelişim dosyası: Öğrencilerin, klinik eğitim boyunca, profesyonelliğe ilişkin gözlem, deneyim ve refleksiyonlara ait üretimler

Önerilen Okuma Materyalleri

 • Irwın Yalom. Kısa Grup terapileri. Kabalcı Yayınları
 • Daniel Levi. Group Dynamics for Team. Sage 2011


 1. III.      PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI

Oturum Koordinatörü

Dr. Mehmet Akman

Dr. Gürkan Sert

Dr. Şefik Görkey

Dr. Kemal Kuşçu

Dr. Özlem Sarıkaya

Oturum Sayısı / Toplam Saati

 Tüm Sınıf 5 oturum / 3’er saat

 

Sorumlu AbD

Psikiyatri               Tıp Tarihi ve Etik    

Tıp Eğitimi             Aile Hekimliği

Kazanılan / Pekiştirilen Yeterlikler

 • Sağlık sistemi ve sağlık politikalarının hizmet sunumu ve mesleki doyuma etkisi
 • Sağlık hukuku ve mesleki haklar
 • Bilimsel çalışmalarda etik yaklaşım
 • Stresle baş etme, stres ve çatışma yönetimi
 • Mesleki eğitimde duygusal zeka gelişimi ve sosyal duyarlılık arasındaki ilişkiler

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

 

 • Sağlık sistemi ve sağlık organizasyonlarını tanıma, sağlık politikalarıyla ilişkilendirme
 • Sağlık hukukunu kavrama, sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan çatışmaları sağlık hukuku bakış açısıyla değerlendirme
 • Bilimsel çalışmalara etik bakış açısı geliştirme, insanlar üzerinde yapılan araştırmalardaki etik ikilemleri sorgulama
 • Profesyonel gelişim sürecinde stresle baş etme, stres ve çatışma yönetimi bakış açısı geliştirme
 • Profesyonel gelişim süreci ile duygusal zeka gelişimi ve sosyal duyarlılık arasındaki bağıntıları tanıma, yorumlama

İçerik Listesi

(Konu Başlıkları)

 • Sağlık Politikaları- Mehmet Akman
 • Sağlık Hukuku- Gürkan Sert
 • İnsanlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar- Şefik Görkey
 • Stres, çatışma yönetimi- Kemal Kuşçu
 • Duygusal Zeka, Sosyal Duyarlılık-Sosyal Duyarlılık

Uygulama Akışı Kullanılan Yöntemler

 • Bu toplantılar yarımşar günlük toplam 5 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturumda, davetli konuklar seçilen ana tema çerçevesinde sunumlar yapacak ve deneyimlerini paylaşacaktır. Her toplantıda öğrencilerin profesyonel gelişim süreçlerinde konularla ilgili bakış açısı geliştirmelerine yönelik tartışma-forum bölümleri için düzenleme yapılacaktır.

Önerilen Okuma Materyalleri

 • Hasta Hakları: Uluslar arası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde-Gürkan Sert, Babil Yayınları, İstanbul, 2004
 • Sağlığın Sosyal Belirleyicileri, Ed. Michael Marmot, Richard G. Wilkinson, Çeviri Ed: İlker Kayı, Yeşim Yasin, İnsev Yayınları, İstanbul 2009.
 • Duygusal Zeka, Daniel Goleman, Varlık Yayınları, 31. Baskı, İstanbul 2000
 • Preventive Stress Management in Organizations, James Campbell Quick, Thomas A. Wright, Joyce A. Adkins, McGraw Hill, Washington DC, 2012
 • Research Ethics (Routledge Annuals of Bioethics), Ed. Ana Smith Iltis, Routledge, 1.edition, 2008

 

 

 1. IV.     KANITA DAYALI TIP

Oturum Koordinatörü

Dr. Dilşad Save

Dr. Pınar Ay

Dr. Yaşar Keskin

Dr. Sibel Sakarya

Dr. Seyhan Hıdıroğlu

Dr. Emel Lüleci

Dr. Nilüfer Özaydın

Oturum Sayısı / Toplam Saati

 Tüm Sınıf 5 oturum / 3’er saat

 

Sorumlu AbD

Halk Sağlığı

Kazanılan / Pekiştirilen Yeterlikler

 • Bilgiye ulaşma ve yönetme
 • Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme, kanıta dayalı karar verme
 • Bilimsel yöntemler ve araştırma becerileri kazanmak

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

 

 • Kanıta dayalı tıp kavramı, felsefesi ve kanıtların hiyerarşisi hakkında bilgi kazanma
 • Kanıtlara ulaşma yolları ile ilgili bilgi ve beceri geliştirme
 • Araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler hakkında bilgi kazanmak
 • Farklı araştırma tiplerinden elde edilen kanıtların geçerliliğini değerlendirme becerisi kazanmak
 • Araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, yan tutma ve rastgele örnekleme hatası hakkında bilgi sahibi olmak ve araştırmaları bu yönden değerlendirme becerisi geliştirmek
 • Tanı testlerinin geçerliği ve güvenirliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgi sahibi olmak, duyarlılık, seçicilik, prediktif değer gibi ölçütleri yorumlama ve elde etme becerisini geliştirmek.
 • Hasta ile kanıta dayalı tıp verilerine dayanarak iletişim kurma becerisini geliştirmek.

İçerik Listesi

(Konu Başlıkları)

 • Kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları
 • Nedensellik, istatistiksel anlamlılık
 • Araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler
 • Tedavi ve Zarar çalışmalarından elde edilen kanıtların geçerliliği
 • Tanı testlerinin geçerliliği ve güvenilirliği

Uygulama Akışı Kullanılan Yöntemler

 • Eğitici sunumları
 • Olgu tartışması
 • Makale incelemesi ve tartışması
 • Oyunlaştırma

Önerilen Okuma Materyalleri

 • Topuzoğlu, A, Ay P. Kanıta Dayalı Tıp, Klinik Epidemiyolojik Çalışmaların Eleştirel Değerlendirilmesi. Ege Yayınları 2007
 • Mayer D. Essential Evidence Based Medicine. 2nd edition. Cambridge University Press 2010.

 


 

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK  P.

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM  

 

YILLIK PROGRAM / YEARLY PROGRAM

 

 

 

 1.HAFTA / 1rd WEEK (06 Ekim‘15 / October 06, ‘15)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-1

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-16.00

Sağlık Politikaları

Yöneten: Doç.Dr. Mehmet Akman

Tüm sınıf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.HAFTA / 2th WEEK (13 Ekim ‘15 / October 13, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup A / Group A

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup A

1. kat 2. amfi

Dr. Gürkan SERT

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup B, C, D

 

 


3.HAFTA / 3th WEEK (03 Kasım ‘15 / November 03, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup C

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup D

1. kat 1. amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük/kürtaj

Grup C

2. kat . Konferans salonu

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A, B, D

 

 

 

 

4.HAFTA / 4th WEEK (17 Kasım ‘15 / November 17, ‘15)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-2

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-15.30

Sağlık Hukuku-

Yöneten: Doç.Dr.Gürkan Sert

Tüm sınıf

 

 


5.HAFTA / 5th WEEK (08 Aralık ‘15 / December 08, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup B / Group B

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup B

1. kat 1. amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A, C,D

 

 6.HAFTA / 6th WEEK (22 Aralık ‘15 / December 22, ‘15)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-3

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-15.30

İnsanlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar

Yöneten: Prof.Dr.Şefik Görkey

Tüm sınıf

 

7. HAFTA / 7th WEEK (05 Ocak ‘16 / January 05, ‘16)


KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup C / Group C

13.00-15.00

Cerrahide Aydınlatılmış Onam

Grup C

1.kat 1.amfi

Dr. Tolga Güven

13.00-17.00

Klinik deneyim

Grup A, B, D

 

 

 

 

 8.HAFTA / 8rd WEEK (09 Şubat ‘16 /  February 09, ‘16)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-4

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-16.00

Stres, çatışma yönetimi-

Yöneten: Doç.Dr. Kemal Kuşçu

Tüm sınıf

 


9.HAFTA / 9th WEEK (23 Şubat ‘16 /  February 23, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup C-D / Group C-D

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup C

1.kat 1.amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Cerrahide aydınlatılmış onam

Grup D

1.kat 2.amfi

Dr. Tolga Güven

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A,B

 

 

10.HAFTA / 10th WEEK (08 Mart ‘16 /  March 08, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup A-B / Group A-B

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup A

1.kat 2.amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük / kürtaj

Grup B

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup C,D

 

 


11.HAFTA / 11th WEEK (22 Mart ‘16 /  March 22, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup D / Group D

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük / kürtaj

Grup D

1.kat 2.amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Kanıta Dayalı Tıp

A ve B Gruplarından ilk uygulamada elektif stajda olanlar için

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A,B,C

 
12. HAFTA / 12th WEEK (05 Nisan ‘16 / April 05, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

ve

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-3

14.00-16.00

Cerrahide aydınlatılmış onam

Grup A

1.kat 2.amfi

Dr. Tolga Güven

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup B, C,D

 

13.HAFTA / 13th WEEK (12 Nisan ‘16 / April 12, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup D

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup D

1.kat 2.amfi

Dr. Gürkan Sert

 14.HAFTA / 14th WEEK (19 Nisan‘16 / April 19, ‘16)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-4

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-16.00

Duygusal Zeka, Sosyal Duyarlılık-

Yöneten: Doç.Dr.Özlem Sarıkaya-Doç.Dr. Kemal Kuşçu

Tüm sınıf

 

15.HAFTA / 15th WEEK (03 Mayıs ‘16 / May 03, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup B / Group B

14.00-16.00

Cerrahide aydınlatılmış onam

Grup B

1.kat 1.amfi

Dr. Tolga Güven

 

Grup C&D – YBSB-sınav

 

 

 


 

16.HAFTA / 16th WEEK (10 Mayıs ‘16 / May 10, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup A / Group A

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük / kürtaj

Grup A

1.kat 1.amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup B,C,D

 

 

17.HAFTA / 17th WEEK (17 Mayıs ‘15 / May 17, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup B-C / Group B-C

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup B

1.kat 1.amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup C

1.kat 2.amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A,D

 

 18. HAFTA / 18th WEEK (24 Mayıs ‘16 / May 24, ‘16)

PROGRAMA YÖNELİK SÜREÇ ve SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Grup A-D / Group A-D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.30-16.00

DEĞERLENDİRME VE REFLEKSİYON FORUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

1. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP D  (September 7 – September 11 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

 (Dilşad Save –

Emel Lüleci)

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

(Dilşad Save ,

Emel Lüleci)

 

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

2. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP D  (September 14 – September 18 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

       EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

9. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP C  (November 9 – November 13 )

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

 

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

 (Dilşad Save –

Emel Lüleci)

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

10. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP C  (November 16– November 20 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

       EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

13. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP A  (December 7 – December 11 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

14. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP A  (December 14 – Decemberber 18 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

      

 

EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

28. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP B  (April 04 2016– April 08 2016)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

29. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP A  (April 11 2016– April 15 2016)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

      

 

EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK  P.

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Olguya-dayalı değerlendirme: Kritik durumlar ve Profesyonelliğe yönelik gelişim toplantıları konuları ile ilgili olgulara dayalı yazılı değerlendirme* (geçme notunun % 80’si)
  • Kanıta dayalı tıp değerlendirme sınavı (geçme notunun % 20’si)
  • *Profesyonelliğe yönelik gelişim atölyesini seçmiş öğrencilerin değerlendirme raporları da geçme notuyla ilişkilendirilecektir.

 

PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programın değerlendirmesi aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılarak yapılır:

 1. 1.      Stajyer Öğrenci Gelişim Dosyalarının içeriklerinin analizi
 2. 2.      Program sürecinde ve sonunda değerlendirme formlarıyla öğrenci görüşlerinin alınması
 3. 3.      Eylem araştırması     

Eylem Araştırması:

 • Eylem Araştırma: Eylem araştırma, katılımcıların kendi eğitimle ilgili uygulamalarını dikkatli ve sistematik bir biçimde, araştırma tekniklerini kullanarak inceleme sürecidir. Burada amaç, yapılan araştırma ve değerlendirmenin kişilere bilgi sağlaması ve gelecekteki uygulamalarını değiştirmesidir
 • Eylem araştırmada katılımcılar soru sorma, veri toplama, bunlar üzerine düşünme ve ne tür bir eylemde bulunacağına karar verme şeklinde bir döngü yaratılır. Bu kararların uygulanması, çevrede ve/ya kişide değişiklikler yarattığında, bu kez bu durumlara özgü olarak ortaya çıkan koşullar, aynı döngü yaratılarak değerlendirilir.

Action research :

 • Action research is a process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully, using the techniques of research with the intent that the research will inform and change their own practices in the future.
 • Implicit in the term action research is the idea that participants will begin a cycle of posing questions, gathering data, reflection, and deciding on a course of action. When these decisions begin to change the environment, a different set of circumstances appears with different problems posed, which require a new look.

İLETİŞİM ADRESİ / CORRESPONDENCE ADRESS

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başıbüyük mah. Maltepe- İstanbul
Web: http//tip.marmara.edu.tr

E-posta: tipogrenci@marmara.edu.tr
Tel:  (0216) 421 44 30-42/ 2009 ve 2011

        

Marmara University School of Medicine

Başıbüyük mah. Maltepe- İstanbul / TURKEY
Web: http//tip.marmara.edu.tr

E-mail: tipogrenci@marmara.edu.tr
Phone: +90 (0216) 421 44 30-42/ 2009 ve 2011

 

Bu sayfa Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından en son 12.11.2017 23:26:49 tarihinde güncellenmiştir.