Tıp FakültesiHalk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2015-2016 Ders Proğramı

KANITA DAYALI TIP PROGRAMI 2015-2016

 

Bu program, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin mezunları için belirlenen eğitim çıktılarından “Tıbbi bilgi ve kanıta dayalı tıp” başlığı ile ilgili yeterliklerin edinilmesi için planlanmıştır.

Tıbbi bilgi ve kanıta dayalı tıp başlığı altında yer alan üç ana yeterlik, aynı zamanda bu programın genel amaçlarını da içermektedir:

 • Bilgiye ulaşma ve yönetme
 • Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme, kanıta dayalı karar verme
 • Bilimsel yöntemler ve araştırma becerileri kazanmak

 

PROGRAMIN ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

Bu dersin sonunda katılımcılar:

 1. Kanıta dayalı tıp felsefesi hakkında bilgi sahibi olacak,
 2. Kanıtlara ulaşma yolları ile ilgili bilgi ve beceri kazanacak,
 3. Farklı araştırma tiplerinden sağlanan kanıtların hiyerarşisini tanımlayabilecek,
 4. Morbiditenin ölçülmesi, araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler hakkında bilgi sahibi olacak,
 5. Nedensellik ile ilgili kriterleri sayabilecek,
 6. Deneysel çalışmalarda kullanılan yöntem ile ilgili bilgi sahibi olacak ve deneysel çalışmaları eleştirel değerlendirme becerisini kazanacak,
 7. Vaka-Kontrol çalışmalarında kullanılan yöntem ile ilgili bilgi sahibi olacak ve vaka--kontrol  eleştirel değerlendirme becerisini kazanacak,
 8. Metoodolojik çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacak. Geçerlik ve güvenirlik ile ilgili kavramları tanımlayabilecek. Duyarlık, seçicilik, pozitif ve negatif prediktif değerleri tanımlayabilecek ve hesaplama becerisi edinecek.
 9. Araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, yan tutma ve rastgele örnekleme hatası hakkında bilgi sahibi olacak,
 10. Araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek için güven aralıklarını değerlendirebilecek,
 11. Ho ve H1 hipotezlerini oluşturabilecek, tip 1, tip 2 hata ve gücü tanımlayabilecek ve p değerini yorumlayabilecektir.

 

 

 

PROGRAM

 

 

Oturumun içeriği

Öğrenme materyali

1. hafta Pazartesi

Sabah 1. Oturum: Tanışma, programın ve değerlendirme sisteminin tanıtımı, kurs öncesi değerlendirme, kitapların tanıtımı ve dağıtılması

Ön test

Kitaplar

e-kitap (Mayer D. Essential Evidence Based Medicine. 2nd edition. Cambridge University Press 2010.)

Sabah 2. oturum: Kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları

- Kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları,kanıtların hiyerarşisi  ile ilgili eğitmen sunumu

 

Öğleden sonra 1. Oturum:Deneysel çalışma ile ilgili makale dağıtılması. PBL doğrultusunda amaç ve öğrenim hedeflerinin çıkarılması

1. makale: Deneysel Çalışma

Grup çalışması

 

Öğleden sonra 2. Oturum : Bilgisayar odasında internetten ilgili ilişkiyi arayan makalelere erişim.

Eğitmen/asistan sunumu

Öğrencilerin asistanlar yardımıyla literatür taraması

1. hafta Çarşamba

Sabah 1. Oturum:Deneysel çalışmanın amaç öğrenim hedefleri doğrultusunda tartışılması,

Sorunla  ilgili diğer araştırmaların gözden geçirilmesi,

Sabah 2. Oturum:Çalışmaların kanıta dayalı tıp kitabındaki  rehberler eşliğinde geçerliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

 

-Grup tartışması

 -Deneysel çalışmaları eleştirel değerlendirme rehberinin gözden geçirilmesi

Öğleden sonra 1. oturum: Vaka-Kontrol çalışması ile ilgili makalenin dağıtılması.PB L doğrultusunda amaç ve öğrenim hedeflerinin çıkarılması

2. makale Vaka-kontrol

Grup çalışması

 

Öğleden sonra 2. Oturum : Bilgisayar odasında internetten ilgili ilişkiyi arayan makalelere erişim.

Öğrencilerin asistanlar yardımıyla literatür taraması

 

 

 

 

1. Hafta Cuma

 

 

 

Sabah 1. Oturum Vaka kontrol  çalışmasının amaç öğrenim hedefleri doğrultusunda tartışılması,

Sorunla  ilgili diğer araştırmaların gözden geçirilmesi.

Sabah 2. Oturum:Çalışmaların kanıta dayalı tıp kitabındaki  rehberler eşliğinde geçerliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

 

 

 

 

Grup tartışması

-Vaka-kontrol çalışmalarını eleştirel değerlendirme rehberinin gözden geçirilmesi

Öğleden sonra 1. oturum: Kohort çalışması ile ilgili makalenin dağıtılması.PB L doğrultusunda amaç ve öğrenim hedeflerinin çıkarılması

Öğleden sonra 2. Oturum : Bilgisayar odasında internetten ilgili ilişkiyi arayan makalelere erişim.

3. makale:Kohort

Grup çalışması

 

 

Öğrencilerin asistanlar yardımıyla literatür taraması

 

2. Hafta

Pazartesi

Sabah 1. Oturum Kohort  çalışmasının amaç öğrenim hedefleri doğrultusunda tartışılması,

Problemle  ilgili diğer araştırmaların gözden geçirilmesi.

Sabah 2. Oturum:Çalışmaların kanıta dayalı tıp kitabındaki  rehberler eşliğinde geçerliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

Grup tartışması

-Kohort çalışması eleştirel değerlendirme rehberinin gözden geçirilmesi

Öğleden sonra: Metodolojik çalışma  ile ilgili olgunun dağıtılması.PB L doğrultusunda amaç ve öğrenim hedeflerinin çıkarılması

 

4. olgu:Metodolojik

Grup çalışması

 

 

2. hafta Çarşamba

Sabah 1. Oturum Metodolojik çalışma ile ilgili olgunun amaç öğrenim hedefleri doğrultusunda tartışılması.

Sabah 2. Oturum: Konuların genel olarak gözden geçirilmesi, sorular ve cevaplar

 

 

2.Hafta

Cuma

 

SINAV

Kitapların toplanması

Geri bildirimlerin alınması

 

OTURUMLARIN ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

 

Kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları ile ilgili öğrenim hedefleri

 1. Kanıta dayalı tıbbın ne olduğu ve kanıta dayalı tıbbın tarihçesi ile ilgili bili sahibi olacak
 2. Kanıtlara ulaşma yollarını açıklayabilecek,
 3. Internet yoluyla kanıtlara ulaşabilecek,
 4. Ulaştığı makaleleri eleştirel değerlendirme gerekliliğini açıklayabilecek,
 5. Araştırma tiplerini güven düzeylerine göre açıklayabilecek
 6. Araştırma tipleri hakkında genel bilgi edinecek.

 

Deneysel çalışmalarla ilgili  öğrenim hedefleri:

 1. Kanıtların geçerlilik düzeyi ile ilgili bilgi sahibi olacak
 2. Tedavi/müdahale  kavramını açıklayabilecek,
 3. Deneysel araştırmaları tanımlayabilecek,
 4. Randomizasyon kavramını ve kullanılma nedenini açıklayabilecek,
 5. “Intention to treat” kavramını ve kullanılma nedenini açıklayabilecek,
 6. Tedavi ve kontrol gruplarının prognoz açısından benzerliğini değerlendirebilecek,
 7. Tek ve çift kör kavramlarını, plasebo kontrol ve önemini açıklayabilecek,
 8. İzlem kayıplarının yol açabileceği sistematik hatayı tanımlayabilecek,
 9. Etkinin büyüklüğünü (absolute risk reduction, relative risk, relative risk reduction) hesaplayabilecek ve sonuçları yorumlayabilecek.
 10. Güven aralığı kavramını açıklayabilecek,
 11. Çalışmada kullanılan örneklemdeki olası yan tutmaları belirleyebilecek,
 12. Klinik açıdan önem taşıyan tüm sonuçların ölçülüp ölçülmediğini değerlendirebilecek,
 13. P değerini tanımlayabilecek ve  yorumlayabilecek.
 14. Tip I ve Tip II hata kavramlarını açıklayabilecek.
 15. Deneysel çalışmaların avantajlarını ve sınırlılıklarını öğrenmek

 

 

 

 

 

 

Vaka-Kontrol çalışması öğrenim hedefleri:

 1. Vaka-kontrol çalışmaların yöntemini açıklayabilecek,
 2. Vaka-kontrol çalışmalarda etkinin büyüklüğünü (OR) değerlendirebilecek,
 3. Vaka-kontrol çalışmalarında kontrol grubunun seçimindeki özellikleri tanımlayabilecek
 4. Vaka serisi ve olgu sunumu kavramlarını tanımlayabilecek,
 5. Grupların çalışmanın başında prognoz açısından benzerliğini değerlendirebilecek,
 6. Vaka kontrol çalışmalarında bias/ yan tutmaları belirleyebilecek
 7. Vaka kontrol çalışmalarının avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilecek

 

Kohort çalışmalarıyla ilgili öğrenim hedefleri:

 1. Kohort çalışmaların yöntemini açıklayabilecek,
 2. İzlem kayıplarının yol açabileceği sistematik hatayı tanımlayabilecek,
 3. Güven aralığı kavramını açıklayabilecek,
 4. İzlem süresinin yeterliliğini değerlendirebilecektir.
 5. Kohort-vaka kontrol farklarını kavramak.
 6. Kohort çalışmasının  dezavantaj ve avantajlarını açıklayabilmek.
 7. p değerini kavramak,RR hesaplamak ve yorumlayabilmek.
 8. Olası karıştırıcı değişken ve sistematik hataları belirlemek ve nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi sahibi olmak.

 

Metodolojik Araştırmalarla  ilgili eğitmen sunumu- öğrenim hedefleri:

 1. Geçerlilik tanımını kavrayabilecek,
 2. Duyarlılık ve seçicilik kavramlarını açıklayabilecek ve hesaplayabilecek.
 3. Pozitif ve negatif prediktif değer kavramlarını açıklayabilecek ve hesaplayabilecek.
 4. Duyarlılık ve seçicilik ile pozitif ve negatif prediktif değerler arasındaki farkı tanımlayabilecek,
 5. Hastalığın prevalansı ile prediktif değerler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilecek,
 6. AIDS gibi özel durumlarda hangi ölçütün önemli olduğunu kavrayabilecek.

 

 

 

 

 

Bu sayfa Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından en son 26.02.2016 13:32:58 tarihinde güncellenmiştir.