Genel Bilgiler

TARİHÇE

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1988 yılında kurulmuştur. Mezuniyet öncesinde tıp öğrencilerine halk sağlığı eğitimini yürütmekte ve mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Ayrıca bazı öğretim üyelerimizce Hemşirelik,Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu gibi okulların öğrencilerine de Halk sağlığının çeşitli konularında dersler verilmektedir.  

 

Amaç ve Hedefler : toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bilen ve bu sorunları gözlemleme, tanıma, ölçme ve çözme becerisine sahip hekimler yetiştirmek; toplumun sağlık sorunlarını tanımlamak ve çözüm üretmek için araştırmalar yapmak ve üniversitenin eğitim araştırma bölgesinde sağlık hizmetlerini, eğitim faaliyetlerini ve araştırmaları yönetmektir.

 

 

 Mezuniyet Öncesi Eğitim: Halk Sağlığı dersleri Dönem 1’de Sağlığın Sosyal Belirleyicileri modülü  ile, Dönem 2’de Klinik Becerilere Giriş Paket programındaki ve komiteler içindeki derslerimiz ile başlar. Dönem 3’de sınıf dersleri ve saha çalışmalarıyla devam eder. Ayrıca ilk üç yıl pek çok modülde Halk sağlığı bir disiplin olarak yer almaktadır. Örneğin 2. sınıfta enfeksiyon önlenmesi ders paketi (2 tam gün teorik ve bir gün pratik) olarak yer almaktadır. Yine 2.  Sınıfta Çevre Sağlığı Modülü Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) tekniği ile yürütülmektedir. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 yılından beri ICP (Klinik Pratiğe Giriş) Programı çerçevesinde öğrencilerine bilimsel çalışma yapma imkanı tanımaktadır.Anabilim dalımız Öğretim üyelerince gruplar haline öğrencilere 6 haftalık workshop yapılır. ICP Programı çerçevesinde 1-2-3. Sınıflar 5'er kişilik gruplar halinde bilimsel araştırmalar yapar. Sene sonunda gruplar MaSCo (Marmara Öğrenci Kongresi) içerisinde projelerinin sonuçlarını sunarlar. Halk Sağlığı Anabilim Dalı ICP programının teorik, pratik derslerinin yürütücülüğünde ve akademik kadrosu ile öğrencilerin bilimsel araştırmaları sırasında danışmanlıkta ağırlıklı olarak rol almaktadır.

 

Dönem 5’te on beş günlük staj şeklinde Kanıta Dayalı Tıp Kursu verilir. Bu kursta bilimsel bilgiye ulaşma ve yönetme, eleştirel düşünme, kanıta dayalı karar verme gibi yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir. Farklı araştırma tiplerinden elde edilen kanıtların geçerliliğini değerlendirirken araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, yan tutma ve rastgele örnekleme hatası hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır. Kurs süresince hasta ile kanıta dayalı tıp verilerine dayanarak iletişim kurma becerisi üzerinde de durulmaktadır. Kanıta dayalı tıp kursunun içeriğini kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları, nedensellik, istatistiksel anlamlılık, araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler, tedavi ve zarar çalışmalarından elde edilen kanıtların geçerliliği ve tanı testlerinin geçerliliği ve güvenilirliği gibi konu başlıkları oluşturmaktadır. Dersler önceden belirlenen bilimsel makaleler üzerinden öğrencilerin aktif katılımı ile interaktif olarak işlenmektedir. Öğrencilerden bir moderatör ve yazıcı seçildikten sonra öncelikle konuyu irdeleyip kendi sorularını oluşturmaları ve öğrenim hedeflerini belirlemeleri istenmektedir. Bunun yanında 5. Sınıfta Yaşam Boyu Sağlık ve Üreme Sağlığı staj bloklarında da derslerimiz bulunmaktadır.

 

Dönem 6 öğrencileri 8 hafta süre ile 20-30 kişi arasında değişen gruplar halinde Anabilim Dalımızda staj yapmaktadırlar. Protokol kapsamında Kartal, Pendik ve Maltepe araştırma bölgemizdeki TSM’lerinde uygulamalara katılmaktadırlar. Bu pratiğin sonunda, 6. Sınıf öğrencilerinin, toplum sağlığı merkezinin görev ve sorumlulukları konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Staj süresi içinde İş Sağlığı ve Güvenliği kursu yapılmaktadır. Bu kurs iş sağlığı konusunda koruyucu hekimlik bakış açısı kazandırmasının yanında öğrencileri iş yeri hekimliği için hazırlamaktadır. Pratik çalışması bir tam gün ASM ve bir tam gün TSM’de yürütülen bağışıklama kursu ile öğrenciler ASM ve TSM’de aşı uygulamasını, yönetimini, saklanmasını yerinde gözlemlemektedir. Pratik öncesinde yapılan teorik derste sunulan aşı pratiği formu sayesinde ve araştırma görevlilerinin koçluğunda ilgili gözlem ve değerlendirmeyi yapmaktadır. İntern hekimlerin Halk Sağlığı stajı içinde Community Oriented Primary Health Care (COPC)-Toplum Yönelimli Sağlık Hizmetleri (TOYS) kursu da verilmektedir. TOYS, birinci basamak sağlık hizmetlerinin, belli bir toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlendiği bir modeldir. Bu modele göre 4-5 kişilik gruplara ayrılan öğrenciler bir topluluk seçer (hakkında bilgi sahibi oldukları bir il, ilçe ya da  mahalle vb.) ve öncelikle bu toplumun mevcut sağlık durumunu belirlemek için kaynak taraması yapar. Sağlık durumunu oluşturan faktörlerle bu sağlık durumu ile ilgili şu anda yapılanlar  kaynaklardan bulunur. Ek olarak yapılabilecekler ve literatürdeki bilgilerle uyumlu olarak beklenen sonuçlar belirlenir. İzlem ve değerlendirme ile kurs sonlandırılır.Kurs boyunca öğrenciler, araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri ile birlikte yoğun paylaşımda bulunurlar.Kurs boyunca tüm staj grubu ve öğretim elemanlarına bir dizi sunum yaparlar, ve tartışmalara katılırlar. 6. sınıf öğrencilerinin Halk Sağlığı stajı içerisinde öğretim üyesi ve araştırma görevlisi rehberliğinde bilimsel bir araştırma planlamaları, veri toplayarak uygulamaları ve ardından uyguladıkları araştırmanın sonuçlarını sunmaları beklenmektedir. Araştırmanın sonuçlarını staj sonunda sunduktan sonra rapor formatında teslim ederler. Böylece mezuniyet öncesi tezi yazma becerisi kazanmaktadırlar.

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim: Mezuniyet Sonrası Eğitim: Tıp doktorları uzmanlık eğitimine Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası kabul edilmektedirler. Başvuranların İngilizce’ye hakim olmaları gerekmektedir.

Master ve doktora programlarına  Tıp Fakültesi mezunları Marmara Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstütüsünün başvuru sınavını geçtikten  sonra (ALES puanı,Yabancı dil puanı,transkript not ortalaması, mesleki  bilgi değerlendirme, vb.koşulları karşıladıktan sonra) kabul  edilmektedirler.

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI:,

Üreme Sağlığı

Okul Sağlığı

İşçi Sağlığı

Sağlığı Eğitimi

Çevre Sağlığı

Sağlık Yönetimi

Epidemiyolojİ

Ana-Çocuk Sağlığı

Biyoistatistik

Toplum Beslenmesi

Kronik Hastalıklar

Bulaşıcı Hastalıklar

Sağlığı Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi

Tütün Kontrolü

Obesitenin Önlenmesi ve Fizik Aktivite

Kanıta Dayalı Tıp
Bu sayfa Public Health tarafından en son 15.10.2018 17:21:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM