ANABİLİM DALIMIZDA YÖNETİLEN HALK SAĞLIĞI TEZLERİ

MELDA KARAVUŞ(KAYHAN)

1992

Z-Skoru ile izlenen büyüme gelişmenin anne sütü alma. diyare ve akut solunum yolu enfeksiyonu açısından değerlendirilmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

DİLŞAD CEBECİ

1995

Perinatal ölüm nedenlerinin bir vaka kontrol çalışmasıyla irdelenmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

YAŞAR KESKİN

1996

Lokanta, kafeterya ve kebapçılarda sağlık risklerinin incelenmesi
Investigation of health risks in food-handling establishments

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

AHMET ALP AKER

1998

Kütahya Seyitömer Termik Santrali bölgesinde yaşayan erişkinlerde solunum yolu şikayetlerinin ve solunum fonksiyonlarının incelenmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

MUSTAFA TAŞDEMİR

1998

Ayaktan bakım hizmeti veren çeşitli sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

ABDULLAH DEMİRKOL

1999

Hasta eğitiminin diyabet seyrine etkisinin değerlendirilmesi
Impacts of patient education on diabetes

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

AYNUR AVŞAROĞLU ÖZIŞIK

1999

İstanbul / Dudullu ve Safranbolu'da geleneksel tıp uygulamaları ve modern tıp açısından değerlendirilmesi
Traditional medical practises in Dudullu / İstanbul and Safranbolu with their assessment in view of modern medicine

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

RABİA SOHBET

1999

Sivil toplum örgütlerinin son beş yılda yaptığı sağlık eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

SEMA AKALIN

1999

Dünyadaki halk sağlığı kurumları ve mezuniyet sonrası halk sağlığı eğitimi
The Institutions of public health in the wold and postgraduate training of public health

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

ZERRİN KURŞUN

2000

Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı aile planlaması ve üreme sağlığı ünitesine başvuranların kontraseptif kullanımı ve fertilite özellikleri
Fertility and demografic features of women who came to the Umraniye Central Health and family planning unit

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ÖZCAN ŞÜKRÜ BARİPOĞLU

2000

Birinci basamak sağlık hizmetleri ve toplam kalite yönetimi
Primary health care and total quality management

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

ÖZLEM SARIKAYA ÖZMEN

2000

Ümraniye Merkez Sağlık Ocağı ve Dudullu Sağlık Ocağı'nda enjektabl kontraseptiflerden DMPA ile ilgili bir çalışma
A Study about DMPA which is a enjectables contraceptives in Umraniye Primary Health Center and Dudullu Primary Health Center

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

SEBAHAT DİLEK TORUN

2001

Türkiye'de isteyerek düşükler
Induced abortion in Turkey

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health ; Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology

TURHAN ŞALVA

2001

İstanbul ili Maltepe ilçesinin sağlık kuruluşlarında tıbbi atık sorumlularının tıbbi atıklar ile ilgili bilgi, tutum ve davranış düzeyinin araştırılması
The Determination of the levels of knowledge, attitudes and practice of the health personel about medical wastes in Maltepe, İstanbul

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

AHMET TOPUZOĞLU

2001

Türkiye'de gebeliği önleyici yöntem kullanımı ve etkileyen sosyoekonomik faktörler
Women's socioeconomic position and contraceptive behavior in Turkey

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

MEHMET AKMAN

2001

Demir eksikliği anemisinin bebeklerin gelişimsel test skorlarına etkisi
The Effect of iron deficiency anemia on infants developmental test scores

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MEHMET NURİ DELİKARA

2001

Anne ve kordon kanında kurşun düzeyleri ve etkileyen bazı faktörler
Maternal and umbilical cord blood lead levels and related factors

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

NAZMİ TÜMERDEM

2001

Pamuk tozuna maruz kalan işçilerde bisinozis ve işe bağlı sağlık sorunlarının prevalansı, etiyolojisi ve predispozan faktörler

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

ALİ KEMAL ÇETİN

2002

Deri iş kolunda çalışanların ruhsal durumlarının SCL 90-R (Symptom Checklist Revised) ölçeği kullanılarak incelenmesi
Researching the mental health condition of the employees who works in leather sector using SCL 90-R (Symptom Checklist Revised)

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

SEVAL ALKOY

2002

Ümraniye ilçesinde kişilerin sağlığı ve hastalığı açıklayışları, sağlık arama davranışları, iyileştirici sağlık hizmetlerini kullanımları, aldıkları asğlık hizmetinden memnuniyetleri ve bunları etkileyen etmenler
The Explanation of health and illness of people living in Umraniye, their health seeking behavior, their health services utilization, their patient satisfaction and the factor affecting them

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

NEŞE POLAT

2002

İlkokul çağındaki çocuklarda kardiyovasküler risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of cardiovascular risk factors in elementary school children

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

ÖZNUR ÖZTUNCER

2003

Ümraniye-Hekimbaşı Sağlık Ocağı Bölgesindeki(0-59 ay çocuğu olan) annelerin bağışıklama konusundaki bilgi, tutum ve davranışları
Evaluate the knowledge, manners and behaviors of mothers of children, aged 0-59 months, about immunization , in the primary care area of Umraniye-Hekimbaşi

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

HASAN FEVZİ BATIREL

2003

Göğüs cerrahisinde ameliyat olan hasta grubunda primer(birincil) ve sekonder(ikincil) korunma ile önlenebilecek sorunların irdelenmesi
Primary and secondary prevention in patients who have undergone thoracic surgery

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

GÜLNUR YAMAN

2003

İstanbul'da kurumsal bakım altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklarda büyüme gelişme ve beslenme durumunun değerlendirilmesi
The Evaluation of growth and nutritional status of instutitionilised looked after children

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

BERNA EREN

2003

Birinci Sağlık Projesi'nin İstanbul'da ilk basamak sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetinin kalitesine etkisinin değerlendirilmesi
The Evaluation of the impact of the First Health Project on the quality of health service provision by the Primary Health Care Facilities in İstanbul

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

GÜLDEN YİĞİT ÇETİNKAYA

2003

Yarı kentsel bir bölgede 20 yaş üzeri erişkinlerde diabetes mellitus prevalansı ve risk faktörleri
The prevalence and risk factors of diabetes mellitus in the people twenty years and older in a semiurban region

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

BÜLENT KARA

2003

Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde anemi sıklığı ve demir eksikliği anemisinin mental performans üzerine etkisi
Prevalence of anemia among high school students in Kocaeli and effects of iron deficiency anemia on mental performance

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

YAKUP SÜLEYMANOĞLU

2003

Düzenli olarak hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastaları ile düzensiz olarak acilden hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarının ve normal populasyonun depresyon ve sosyal destek açısından değerlendirilmesi
Analysis of depression and social support among patients with chronic renal failure who undergo hemodialysis regulary and patients with chronic renal failure who undergo ambulatory hemodialysis irregulary, and normal population

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SEMRA AKGÖZ

2003

Çanakkale ili sağlık ocakları ve bağlı sağlık evlerinde çalışan ebelerin empatik iletişim becerileri ve mesleki doyumlarının değerlendirlmesi
Evaluation of empathic communication skills and job satisfaction of midwives working at local health services in Çanakkale

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

ALİ ÖZYURT

2004

İstanbul hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri-2003
Job satisfaction and burnout of madical doctors in İstanbul-2003

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

AKTAN KARAHAN

2004

Ümraniye sağlık eğitim ve araştırma bölgesi'ndeki kadınların mesigyna hakkındaki düşünce ve deneyimlerinin değerlendirilmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

TÜLAY OKUŞLUK

2004

İşyerlerinde uygulanan sigara içme yasaklarının çalışanların sigara içmesi üzerine etkisi
Influence of the prohibition of smoking on staff at work

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ÖZCAN AYGÜN

2004

Sakarya ili Adapazarı Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki gıda üreten ve satan işyerlerinin sağlık mevzuatına uygunluğunun araştırılması
The present status of the food production units in the Adapazarı Centre of the Sakarya Province According to Health Legislation

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ELİF IŞIK

2004

Lise dönemindeki gençlerde depresyon ve etkileyen değişkenlerin belirlenmesi
The determination of depression and effectual veriables in high school youth

Yüksek Lisans

Halkla İlişkiler = Public Relations

DİDEM KURUÇAY

2005

İnternet kafelerin ve internet kafeye gelenlerin özelliklerinin belirlenmesi
Definition of the properties of the internet cafes and of the people visiting them

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MEHTAP ÇELİK

2005

Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda yaşam kalitesi ölçümü için kullanılan Kidney Disease Quality of Life Short Form 1.3 Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik araştırması
To examine reliability and validity of the Turkish version of Kidney Disease Quality of Life-Short Form (KDQOL-SF)

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

TAMER GÜRBÜZ

2005

Sakarya il merkezindeki sağlık ocaklarında aşı yapan personelin soğuk zincir konusunda bilgi ve davranışlarının araştırılması
The research of attitudes and knowledge in the topic of cold chain of vaccinating personnel at the village clinics at Sakarya town centre

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

DENİZ SEÇKİN

2006

Tip 1 diyabetli çocuğa sahip ailelerin çocuğun bakımıyla ilgili yaşadıkları güçlükler
The difficulties of care about children faced by families with the children suffering from type 1 diabetes

Yüksek Lisans

Hemşirelik = Nursing

AYŞENUR BAY

2006

İstanbul'da deprem ve olası bir depremle ilgili hazırlık ve kaygı düzeyinin değerlendirilmesi
Assessment of preparedness and anxiety levels towards a possible earthquake in İstanbul

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SEYHAN HIDIROĞLU

2006

Sağlık iş kolunda çalışan kadınların çalışma yaşamı ile ilgili sorunların değerlendirilmesi

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

YÜCEL GÜRBÜZ

2006

Ümraniye ilçesindeki 3-6 yaşlardaki çocuklarda bildirilen ve ölçülen çevresel tütün dumanı maruziyetinin karşılaştırılması
The comparison of reported and measured levels of environmental tobacco smoke exposure in children aged 3-6 in the Ümraniye district

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

MUHAMMET TURABİ YERLİ

2006

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden sağlık reformu ve genel sağlık sigortasından beklentileri
The expectation of citizens from healt service, health reform and general health insurance

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MELTEM YALÇIN TAŞKIN

2006

Diyabet hastalarının tedaviye uyumunu etkileyen faktörler
Factors influencing compliance in diabetic patients

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MEHMET KEMAL KUŞCU

2006

İş yaşamında sosyal sermayenin çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığındaki yeri
The impact of social capital on workers physical and psychological wellbeing

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SANİYE GÜZİN ÇALTI

2006

Gebe kadınların enerji, protein, demir, kalsiyum, C vitamini, B12 vitamini, folik asit ve omega-3 yağ asidi tüketimleri ile beslenme bilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişkinin saptanması
Pregnant women's energy, protein, iron, calcium, vitamin C, vitamin B12, folic acid and omega-3 fatty acid intake and it's relationship between pregnant women's knowledge of nutrition and their nutritional habits

Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Halk Sağlığı = Public Health

NÜKET GÜLER BAYSOY

2007

Üniversite öğrenimi sırasında öğrencilerin sağlık riskleri konusundaki bilgi, tutum, davranışlarındaki değişim
Changes in university student's health risk knowledge, attitude and behaviors during university education

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SEBAHAT DİLEK TORUN

2006

Ümraniye eğitim ve araştırma sağlık grup başkanlığı bölgesinde aşılama hizmetleri ve soğuk zincir yönetimi üzerine eğitimin etkisi
The effect of education on vaccination services and cold chain management in umraniye health district

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

ÇİÇEK KAYA

2006

Ortopedik özürlülerin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlıklarının yaşam kalitelerine etkisi
The impact of independence in activities of daily livig to quality of life in orthopedically disabled people

Yüksek Lisans

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon = Physical Medicine and Rehabilitation ; Halk Sağlığı = Public Health

HALİM TAŞKIN

2006

İnsan sağlığı ve çevre kirliliği açısından kırklareli ilinin fon radyasyonunun belirlenmesi ve haritalandırılması
The determination and mapping of the background radiation kirklareli,in terms of environment human and health

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

FİGEN DEMİR

2007

Lise öğretmenlerinde iletişim ve problem çözme becerisini artırmaya yönelik bir müdahale programının tükenmişlik ve mesleki doyum düzeyine etkisi
The effectiveness of communication and problem solving skills intervention program on the burnout and job satisfaction of high school teachers

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

AZİZ AVCI

2007

İstanbulda 2005 yılında 0-4 yaş grubu çocuk ölüm nedenlerinin araştırılması ve veri niteliğinin değerlendirilmesi
A research on mortality causes of 0 - 4 age group children and evaluation of data quality in İstanbul in year 2005

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ÇİĞDEM GEZER CERİT

2007

Kırklareli ilinde birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran roman vatandaşların ve onlara hizmet sunan personelin memnuniyetlerinin değerlendirilmesi
A study of assessment of the satisfaction of the roman citizens who visited primary health care level and the health personnel who served them

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

TURHAN ŞALVA

2007

Bilgi eğitim iletişim gereçlerinin aşılama hizmetleri yönetimine etkisi
The impacts of communicational tools on the management of immunization activities

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

M. FATİH ÖNSÜZ

2007

İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi
The evaluation of the health status among students at the first class of primary schools in Ümraniye district in Istanbul

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MİNE SOLAKOĞLU UÇAR

2007

İstanbul ümraniye ilçesi kazım karabekir mahallesinde yaşayan kadınların şiddet tanımları ve şiddete yaklaşımlarının belirlenmesi
The definition and approaches of women to the violence living in istanbul district of ümraniye kazim karabekir

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ALPASLAN ÖZBAYRAM

2008

Yeni hipertansiyon tanısı almış hastalarda tedavi uyumu ve etkileyen faktörler
Adherence to the medical treatment of the patients taken hypertension diagnosis for the first time and the factors affect it

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

OYA FİDANOĞLU

2007

Evlilik uyumu ile eşlerin somatizasyon düzeyleri arasındaki ilişki ve diğer sosyodemografik değişkenler açısından karşılaştırılması
The relationship of marital adjustment with somatizatişon level and comparison of the study variables with other socio-demographic factors

Yüksek Lisans

Psikoloji = Psychology

HATİCE İKİIŞIK

2008

Tıp fakültesi öğrencilerinde şizofreniye yönelik damgalamanın (stigmatizastonun) değerlendirilmesi: niteliksel bir çalışma
Stigmatization of medical school students towards schizophrenia: A qualitative study

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health ; Psikiyatri = Psychiatry

FİLİZ ÖZTÜRK

2008

Ümraniye Verem Savaş Dispanserinde tedaviye alınan ARB (+) ve ARB (-) olup kültür pozitifliği bulunan hastaların temaslılarında tüberküloz hastalığı risklerinin saptanması
Tuberculosis disease risk among household contacts of smear (+) and smear (-)/culture (+) tuberculosis patients treated in Umraniye TB Dispensary

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

OYA ATAKAN

2007

İlköğretim öğretmenlerine çocukluk çağındaki ruhsal bozukluklarla ilgili bilgi verilmesinin etkisinin değerlendirilmesi
The evaluation of the effects on studies of the mental disorders on childhood to the teachers at primary education

Yüksek Lisans

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Halk Sağlığı = Public Health ; Psikoloji = Psychology

NEVRA YÜCEL

2008

Kilolu ve obez kadınlarda obezite ve benlik saygısı ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of relation between self esteem and obesity in obese and overweight women

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

NİHAL İLTER

2008

Çalışan kadınlarda besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi
Assessment of dietary consumptions, nutrition habits and body mass indexes of working women

Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics

ÖZGECAN ASTARLI

2008

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. ve 5. sınıf öğrencilerinde beslenme bilgi düzeylerinin ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
The evaluation of nutrition levels and nutrition behaviours at 1. and 5. class students of Marmara University Faculty of Medicine

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MUHAMMED FATİH ÖNSÜZ

2007

İstanbul ilinde çeşitli sağlık kuruluşlarında ayaktan izlenen tip II diyabetik hastalarda glisemik kontrolün maliyet etkililiğinin değerlendirilmesi
Cost-effectiveness of glycemic control in type II diabetes mellitus outpatients at different types of hospitals in İstanbul

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

MİNE SOLAKOĞLU UÇAR

2007

İstanbul Ümraniye ilçesi kazım karabekir mahallesinde yaşayan 15 yaş üzeri ve nüfusta genel sağlık anketi 12 kullanılarak ruhsal belirti sıklığının belirlenmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

FİGEN DEMİR

2008

Haydarpaşa Kampüsü'ndeki öğrencilerin üreme sağlığı/cinsel sağlık konularındaki bilgi, tutum ve davranışları ve ilgili faktörlerin belirlenmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

HATİCE KOÇAK

2009

Alkol bağımlısı olan ve olmayan kişilerde yeme davranış bozuklukları
Eating disorders among people with and without alcohol dependence

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ZERRİN KURŞUN

2008

Doğal bir aile planlaması metodu olan Standart Günler Yöntemin'in etkinliğinin ve yöntemden memnuniyetin değerlendirilmesi
Evaluation of method contentment and efficiency of standart days method which is a natural family planning method

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

HANDE ÖNGÜN YILMAZ

2009

Obez bireylere verilen beslenme eğitiminin beden imgesiyle uğraşıya, beslenme davranışına ve kilo vermeye etkisi
The efficacy of nutrition education on body image eating behavior and weight loss

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

AYŞE ACAR

2009

Hemodiyaliz tedavisi alan diyabet hastalarının hastalıklarına özgü beslenme bilgi düzeyleri, beslenmenin biyokimyasal parametreleri, diyete uyum problemleri ve nedenleri
The knowledge of specific diet treatment, biochemical nutritional parameters and factors affecting diet treatment adaptation of diabetic hemodialysis patients

Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Halk Sağlığı = Public Health ; Nefroloji = Nephrology

ELİF ALTUNDAŞ

2009

Tersane işçilerinde mesleki sağlık risklerinin belirlenmesi
Occupational health risks evaluations of shipyard workers

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

HATİCE İKİIŞIK

2009

Akademisyenlerin sağlık tarama programlarına uyumu
Compliance with the periodic health exam in academicians

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

GÜLŞEN POLAT

2009

Geleneksel düşük yöntemlerini saptamaya yönelik niteliksel bir çalışma

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

AYLİN ÇİFTÇİ

2010

Temel sağlık hizmetlerinde sağlık bilgi sistemi
Health information system in primary health care

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

ONUR ÖZLEM KÖSE

2009

Çanakkale, Çan ve Bayramiç ilçelerinde yaşayan kadınlarda çevresel ve bireysel faktörlerin menopozla ilişkisi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

BUKET EYLEM DOĞAN

2010

Koroner kalp hastalarında sağlık ve kalp hastalığı algısı
Health and Illness Perception of Coroner Artery Inpatients

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SERDAR SÜLÜN

2008

Çan ve Bayramiçi ilçelerinde kan kurşun ve arsenik düzeylerinin değerlendirilmesi

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

DİLEK ÖZÇELİK

2010

15-49 yaş arası gebe kadınların beslenme alışkanlıkları
Nutritional habits of 15-49 years old pregnant women

Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics

NUR MUSTAFAOĞLU

2011

İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki kadınların vajinal akıntı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını saptamaya yönelik niteliksel bir çalışma
A qualitative study to define, knowledge, attitudes and practices of women about vaginal discharge in Umraniye district of İstanbul city

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

YASEMİN SÖNMEZ

2011

Meme ve serviks kanserinde erken tanı yöntemlerinin kullanımı konusunda kadınların bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Assessment of women?s knowledge, attitude and behaviors about use of early diagnosis methods in brest and cervix cancer

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SÜMEYYE ARSLAN

2011

İstanbul'da otistik çocuklar eğitim merkezlerindeki öğrenci ebeveynlerinin yaşamları boyunca karşılaştıkları sorunların incelenmesi
The investigation of problems faced by parents of the students in autistic children education centers in İstanbul

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

AYÇA DEMİR YILDIRIM

2011

İstanbul/Moda'da oturan kadınların meme kanseri bilgi düzeyleri, bilgi kaynakları ve meme sağlığı ile ilgili uygulamaları
The level of breast cancer knowledge, sources of knowledge and the application about breast health of women residing in Moda/İstanbul

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

HÜLYA KÖKSAL

2012

Toplumun akıl hastalıklarına bakış açısının değerlendirilmesi
Evaluation of mental disordered people in respect of society

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

GÜLNİHAL BÜLBÜL

2012

İstanbul'da çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının doğum şekli ile ilgili görüş ve önerileri
Obstetrics and gynaecology specialists' views and suggestions about types of birth delivery in İstanbul

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health ; Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology

ESER ARSAN BİLGİÇ

2013

İşyerinde ergonomik risklerin değerlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan bir fabrikanın üretim sahalarında çalışan kişilerin kas iskelet sistemi yakınmaları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Ergonomic risk assesment in a workplace; study of musculoskeletal discomfort complaints and related risk factors on workers in a hazardous class factory production line

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

IRMAK BİRCAN

2013

Ev hizmetlerinde çalışan göçmen kadınların sağlık sorunları ve sağlık hizmetlerinden yararlanma deneyimleri
Health problems of the migrant domestic workers and their health service using experiences

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

MURAT KOÇDAŞ

2013

Hekim, hemşire ve hastaların tamamlayıcı ve alternatif tedavi konusunda bilgi, tutum ve davranışları
Knowledge, attitude and behaviours of physicians, nurses and patients about complementary and alternative medicine

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SAMİ DEMİR

2013

İstanbul'un Beşiktaş ilçe merkezinde gürültü düzeyleri belirlenerek gürültü haritasının oluşturulması
Noise levels determination and mapping of Istanbul's Beşiktaş district center

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

FATİH TORLAK

2014

Diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalık risk faktörleri olanlarda yaşam şekli değişikliği müdahalelerinin etkinliği
Effectiveness of lifestyle change interventions in diabetes mellitus and cardiovascular disease risk factors

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

TÜRKER ERTÜRK

2017

Renal transplantasyon olan hastaların aşılama konusunda bilgi, tutum ve davranışları
The knowledge, attitudes and behaviors of patients with renal transplantation for vaccination

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

SUZAN ÇELİK

2017

Bir tıp fakültesi öğrencilerinde fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of physical activity and nutrition habits in a medical faculty students

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

MÜGE ARSLAN

2014

Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsün'de çalışan öğretim elemanlarının beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının incelenmesi
Eating habits of academic staff and investigation of physical activity habits Marmara University Haydarpaşa Campus

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

GÜLÇİNAY SELAMET

2014

Kemoterapi gören kanserli çocukların annelerinin algıladıkları sosyal desteğin ve yaşam kalitesinin incelenmesi
An analysis on social support and quality of life perceived by the mothers of children with cancer receiving chemotherapy

Yüksek Lisans

Onkoloji = Oncology ; Psikoloji = Psychology ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

ÖZLEM TANRIÖVER

2016

Aile hekimlerinin elektronik sigara ile ilgili farkındalık düzeyleri, zarar algıları ve bu konuda klinik uygulamalarını etkileyen faktörler
Awareness, perceptions and related factors affecting family physicians' clinical practices on electronic cigarettes

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

HANDE GÜRÜN

2017

Ebeveynlerde yeme davranışı ile ebeveyn besleme tarzı arasındaki ilişki ve erken çocukluk çağı obezitesi üzerine etkisi
The relationship between parental behavior and parental feeding style in parents and effects on early childhood obesity

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health

ALİ ÖZYURT

2015

Türkiye'de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık alanında çalışma koşulları ve mesleki riskler
Anesthesiology and reanimation professionals and working conditions and occupational risks

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health

AYSUN ŞAHİN

2015

İstanbul'da çocuk hematoloji onkoloji servislerinde kemoterapi alan çocukların ailelerinin yaşadığı sorunlar ve baş etme yollarının incelenmesi
An evaluation of challenges experienced by parents of children on chemotherapy at pediatric hematology-oncology wards in İstanbul and coping strategies

Yüksek Lisans

Hematoloji = Hematology ; Psikoloji = Psychology ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases

PINAR KUMRU

2018

Gebelikteki kilo artışının perinatal ve neonatal sonuçlarla olan ilişkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the relationship between perinatal and neonatal results and weight gain in pregnancy

Yüksek Lisans

Kadın Hastalıkları ve Doğum = Obstetrics and Gynecology

GÜLSÜM HATİCE YÜKSEL

2016

Aile sağlığı merkezi'ne başvuran yaşlıların ilaç kullanımı konusundaki bilgi ve davranışları
Knowledge and behavior of elderly applying to family health center as to drug USE

Yüksek Lisans

Aile Hekimliği = Family Medicine ; Halk Sağlığı = Public Health

AYŞE GÜLSEN TEKER

2016

Bir göğüs hastalıkları hastanesinin sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların izlem sonuçları ve bu sonuçlara etki eden faktörler
Follow-up study results of patients of A cigarette cessation outpatient clinic in A chest diseases hospital and factors affecting these results

Tıpta Uzmanlık

Halk Sağlığı = Public Health


Bu sayfa Public Health tarafından en son 03.10.2018 20:52:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM