ANABİLİM DALIMIZDA YÖNETİLEN SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ TEZLERİ

BANU EROĞLU

1999

Verimli bir insan kaynakları yönetimi için öneriler
Recommendations for a productive human sources management

Yüksek Lisans

Hemşirelik = Nursing ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

YASEMİN ALÇIKAYA

1999

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde hemşirelerde iş tatmin düzeyinin ölçülmesi
Measuring job satisfaction of the nurses in total quality management

Yüksek Lisans

Hemşirelik = Nursing ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AYDIN YALÇIN

1999

Özel hastanelerde kalite güvencesi etkinliklerinin izleme, değerlendirme ve sağlık hizmetlerine katkısının incelenmesi

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

NİLÜFER COMBA AKBOĞA

1999

Bölge hastanelerinde hemşirelik hizmetlerinin yönetsel organizasyonu açısından karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Hemşirelik = Nursing ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AYLA E. KARAMANOĞLU

1999

Kemoterapi alan kanser hastalarında yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yüksek Lisans

Onkoloji = Oncology ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

BERRİN ERMUTLU

1998

Ayaktan hasta bakımında bilgi teknolojisi kullanımı
Information technology use in ambulatory health care

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

YEŞİM GEZGİN

1999

İstanbul'da bazı SSK kurumlarında ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışan diş hekimlerinin iş tatminlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of job satisfaction of dentists employed under some of the social security institutions and at the University of İstanbul Faculty of Dentistry

Yüksek Lisans

Diş Hekimliği = Dentistry ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

İLHAN DURGUT

2000

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde eczanelerin rolü
The Role of the pharmacies in the primary health care services

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

DİDEM ÖNER ÖZDAŞ

2001

Diş hekimlerinin diş hekimliği hizmetinde rekabet ve reklama yönelik değerlendirmeleri

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

GÜLİN KIRAÇ ERGÜLER

2001

İstanbulda'ki özel sağlık sigortası kurumlarının anlaşmalı kurumlarından beklentileri

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

HEDİYE ÜNVER

2001

Hastanelerin kuruluş sorunları, kuruluş tanıtımı, İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastaneler üzerine bir araştırma

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

RABİA BAL

2001

Eskişehir ilinde Sosyal Sigortalar Kurumu, devlet ve üniversite hastanelerinde toplam kalite yönetimi çerçevesinde hasta memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

SEYHAN HIDIROĞLU

2001

Birinci basamak sağlık kuruluşu aile planlaması kliniğine başvuranların kontrole gelmeme gerekçelerinin incelenmesi

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ÇİĞDEM KARTALOĞLU

2002

Göğüs-kalp ve damar cerrahi merkezinde yatarak tedavi gören hastaların tatmin düzeyleri ve bunu etkileyen bazı faktörler
Satisfaction level of patients with hospitalized in center of chest and cardiovascular surgery and some factors effect to satisfaction

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

MERYEM DURNA

2002

Farklı statüdeki iki hastanede cerrahi servis hemşirelerinin performanslarının toplam kalite yönetimindeki yeri ve değerlendirilmesine yönelik bir araştırma
A research regarding the evaluation and the place of performance of the nurses of surgery services in two hospitals of different statues in total quality management

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

EMİNE ÜSTÜNOLDU

2002

İstanbul ilinde bazı özel yataklı tedavi kuruluşlarında rekabet stratejileri ve hasta memnuniyeti üzerine etkileri
Competitive strategies of private hospitals in İstanbul and effectivies to patient satisfaction

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

DİDEM SÖYLEMEZ

2002

Sağlık personelinin iş doyumu ile ilgili bir metaanalizi çalışması
A meta-analysis study on the job satisfaction of health personnel

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

YELİZ TEKİN

2003

Turistik bölgelere gelen turistlerin aldıkları sağlık hizmetlerinden memnun kalma düzeyleri
The levels of satisfaction which tourists gain from health services in touristic regions

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

GÜLBİN DİCLE BAKIR

2003

Sağlık hizmeti talep edenlerin beklenti ve bilgilerinin evrensel hasta hakları tanımlarına göre değerlendirilmesi
Apprasial of expection and knowledge as description of the patient rights who demands the service health

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

CENGİZ GÜL

2003

İstanbul'daki diyaliz merkezlerinin mevcut durum saptaması
Current status of dialysis centers in İstanbul

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

SEVİLAY UÇAR

2002

250 yataklı özel bir hastanede çalışan memnuniyetinin ölçülmesi ve faaliyet planlarının oluşturulması
Measuring the satisfaction of the employees working at a private hospital with a capacity of 250 patients and creating activity plans

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

İLHAMİ PAŞA DİNÇ

2003

Sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin yönetimden beklentilerinin belirlenmesi
Assessment of the expectations of the health personel working in health centers from the administration

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

KEMAL DEMİRKIRAN

2003

Gebze halkının sağlık hizmetlerini kullanımı ve sağlık kuruluşlarını tercih etme nedenlerinin belirlenmesi
Determining the usage of health services and the reasons of Gebze society for preferring health institutions

Yüksek Lisans

Psikiyatri = Psychiatry

MURAT ŞAHİN

2003

Ümraniyede sosyal güvenlik kurumlarının verdiği sağlık hizmetinden yararlanma ve memnuniyet düzeyinin belirlenmesi
Taking advantage of health services provided by the social security organization in Ümraniye and determination of its satisfaction level

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

NEŞE YAR

2003

Hastanelerde tıbbi teçhizat satın alma prosedürleri
Medical equipment purchasing procedures in hospitals

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

NİMET ATEŞ

2003

Yoğun bakım ünitelerinde maliyetleri artıran faktörlerin belirlenmesi
Identifying factors, with increases the costs of intensive care unit

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AHMET AYDIN

2003

Kişilerin sağlık hizmeti talebinde devlet, özel ve üniversite hastanelerine başvurmalarını etkileyen faktörlerin incelenmesi
Factors affecting patients choices of public, private and university hospitals for their health care demands

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

TÜLAY AYTEKİN

2003

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan hastanelerde afet yönetimine ilişkin mevcut durumun değerlendirilmesi
The evaluation of present situation related with disaster management among hospitals within the boundaries of İstanbul Metropolitan Municipality

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ATAY UYGUN

2004

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan hastaneler arasındaki rekabet şartlarına ilişkin durumun değerlendirilmesi
Evaluations about competition conditions of the hospitals located within the metropolitan area of İstanbul

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AYSEL TÜFEKÇİOĞLU

2004

İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir kamu eğitim ve araştırma hastanesinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin değerlendirilmesi
The evaluation of public relation activities in an educational and training hospital at the European side of İstanbul city

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

TUNCAY PALTEKİ

2004

İstanbul'da bir kamu hastanesinde maliyet analiz çalışması
Cost analysis study in a public hospital in İstanbul

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AHMET NURİ SİLAHTAR

2005

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personelinin iş tatmin düzeyinin belirlenmesi
Determining job satisfaction of the acedemic personnel of Faculty of Dentistry, University of Marmara

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

YASEMİN ASLAN

2004

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk hastalıları servisinde yatan çocukların ebeveynlerinin doktor-hasta iletişiminin algıları
Doctor patient relationship perception parents of sıck children treated et the faculty medicine in the Marmara University

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AKTAN KARAHAN

2004

Ümraniye sağlık eğitim ve araştırma bölgesinde çalışan hekimlerin tüberküloz kontrolü hakkındaki bilgi ve tutumlarının yönetsel açıdan değerlendirilmesi
Physicians' knowledge and attitude about tuberculosis control: A survery in the view of management at Umraniye Health District

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ESRA GÜNÜŞEN

2004

İstanbul'daki özel sağlık sigortası kurumlarının ve özel hastanelerin sağlıklılığının sürdürülmesini amaçlayan organizasyonlar (HMO-health maintenance organization) hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılması
The knowledge, attiude and behavior of the professionalls working in private hospital and in private health insurance companies abaut HMO's

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

GÜLGÜN SABİRE SUMERKAN

2004

Cerrahi ve iç hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşire ve hastabakıcıların motivasyon durumlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
The evaluation and comparison of the motivational status of the nurses and the hospital attendant caretakers working at the surgery clinics versus internal medicine clinics

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AYŞE ZORA

2005

Türkiye'de sağlık yöneticilerine yönelik yaygın eğitim programlarının değerlendirilmesi
Evaluation of current health education towards health manager

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

DİLEK SAVAŞ

2005

Kamu hastanesinde faaliyet tabanlı maliyet analizi
An the activity analysis of base's cost in a public hospitals

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

EMİN DEVRİM KEKLİK

2005

İstanbul'daki özel hastanelerin internet sitelerinin içerik, yapı ve işleyiş bakımından değerlendirilmesi
Evaluation of content, form and process of private hospital WEB pages in İstanbul

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

AYŞEGÜL YILDIRIM

2005

Tıp fakültesi ve hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinde hekim-hemşire işbirliği
Collaboration among medical and nursing school student

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

FATMA ERİN

2006

Hastane hizmetlerinde pazarlama stratejileri ve akdeniz üniversitesi hastanesi'nde bir uygulama
Marketing strategy in hospitals and application of a marketing strategy in akdeniz university hospital

Yüksek Lisans

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

NİLGÜN ERTAŞ

2006

Hemşirelik müdürlük sisteminin çalışan hemşire performansına etkisi; Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Hastanesinin hemşire performansı açısından karşılaştırılması
The effect of nursing directorship system on the performance of working nurse; the comparison of working nurses in terms of performance in Gata Haydarpaşa Education Hospital and in the Hospital of Marmara University

Yüksek Lisans

Hemşirelik = Nursing

BİLGEN ÖZLÜK

2006

Ülkemizde sağlık hizmetlerinde profesyonelleşme kapsamında hemşireliğin değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği'ne uyum süreci
Evaluation of nursing profession within the scope ofprofessionalazation in health services in our country and the process of harmonization to the European Union

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

EMEL GÜLER

2006

Sağlık sektöründeki mal ve hizmetler için yapılan reklamların hukuksal boyutunun Türkiye'deki durumu
The position of legal dimension of advertisements made for goods and services in health services in Turkey

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

HALİDE SAVAŞ

2006

Ülkemizde sağlık çalışanlarının ve sağlık kurumlarının tıbbi müdahaleden doğan cezai sorumluluğu
Criminal responsibility of health professionals and health institutions arising from medical intervention in our country

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

HİDAYET ASLAN

2006

Sağlık sigortaları sektöründe hizmetlerin satın alımında konjoint analiz yaklaşımı
Conjoint analysis approach for purchasing of health insurance services.

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ÖZLEM OĞUZ

2007

İlaç hataları ve hataların raporlanmasına yönelik hemşirelerin alışkanlık ve deneyimlerinin belirlenmesi ve ilaç hatalarının önlenmesine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi
?investigate nurses? attitudes and experiences regarding medication errors and error reporting and develope strategies for preventing medication errors?

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

HANDAN ÖZTÜRK

2007

Sağlık hizmetlerinin pazarlanmasında markanın önemi
The importance of branding in healthcare services marketing

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ERSİN ERKAYA

2007

Özel hastanelerde pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi
Marketing and customer relationship management in private hospitals

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

SEVİNÇ SEMİZ

2007

İstanbul'da kar amacı gütmeyen vakıf hastanelerinin yönetim ve organizasyonlarının verimlilik açısından gelişiminin incelenmesi
The analysis of the administrational and organizational development of non-profit foundation hospitals in Istanbul in terms of efficiency

Yüksek Lisans

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

GÖKMEN DENİZ AYDIN

2007

Hastane acil servislerinin organizasyonu ve yönetimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tip Merkezinin bu açıdan değerlendirilmesi
The organization and management of hospital emengency services and evaluation of Haydarpaşa Numune Hospital Vehbi Koç Emergency Service

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

SEMRA BÜTÜNER

2007

Avrupa Birliği sağlık politikaları ve Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde gerçekleştirilen uyum mevzuatlarının aday ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki etkileri
The European Union health policys and the effects of conformity regulations which realized in the process of membership of EU on the health systems of applicant countries

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

FİLİZ YİĞİT

2007

Özel sağlık sigortası olmayan kişilerdegenel sağlık ve özel sağlık sigortacılığına bakış
An observation regarding general health and health insurance on people who don't have private health insurance

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ÖZLEM YILDIRIM

2008

Sağlık kuruluşlarında insan faktörü mühendisliğinin önemi ve hasta güvenliği alanında uygulama örnekleri
Importance of human factors engineering in healthcare and implementation in patient safety

Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ERHAN KARAGAN

2008

Bazı Avrupa Birliği ülke sağlık sistemleri ile Türk sağlık sisteminin karşılaştırılması
Comparison of the Turkish health care system with some EU health care systems

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

FİKRET AKSOY

2008

Psikolojik şiddetin (mobbing) sağlık çalışanlarına etkisi
Effects of mobbing on healthcare employees

Doktora

Psikoloji = Psychology ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

SARPER TANLI

2008

Hastalık yönetimi programlarının yararları ve sağllık sistemi içinde kullanılabilirliği
Benefits and utilization of disease management programs in healthcare system

Doktora

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Eğitimi = Health Education ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

ŞEBNEM İZMİR GÜNER

2009

Bir eğitim hastanesine başvuru sıklığı ve memnuniyet düzeyinin incelenmesi
Patients satisfaction measuring in a education hospital

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

MÜMİN OKTAY

2007

Genel sağlık sigortası ile ilgili yasal düzenlemelerin özel sigorta şirketlerine etkileri ve uygulama modeli
Affects of the Legal Arrangements Regarding General Health Insurance Over Private Insurance Companies and Appliances Models

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

MUSTAFA SONER ERKAN

2009

İç hastalıkları uzmanlarının tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörler
Burnout levels of internal medicine specialists and influencing factors

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı = Public Health

FİLİZ GÜLER

2008

Hastanelerde elektronik doküman yönetimi
Electronics document management in hospitals

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

RAMAZAN ÖZGÜR ÇATAR

2010

Kurumsal itibarın ölçülmesi ve yönetimi - İki özel hastane örneği
Measuring and management of corporate reputation in two private sector hospitals

Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

HALUK ŞENGÜN

2010

Özel hastanelerin kuruluşunda görev pozisyonlarının belirlenmesi, İstanbul ilindeki özel hastanelerin örgütlenmesine yönelik bir araştırma
Determining the job positions in the establishment of private hospitals, a survey in regard to organization of private hospitals in İstanbul city

Doktora

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

GÖKAY KURTULAN

2010

İstanbul hastanelerinde stratejik afet planlaması ve uygulama model önerisi
Strategic disaster planning in Istanbul hospitals and implementation model recommendation

Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

SAFFET OCAK

2011

Stratejik felsefe ve işletme performansı etkileşimi: Özel hastane yöneticileri üzerine bir araştırma
Strategic philosophy and business performance interaction: A study on private hospital managers

Doktora

Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration

NURCAN COŞKUN

2011

Evde sağlık hizmetlerinde yaşam kalitesi ve hasta memnuniyeti
The Quality Of Life And Patient Satisfaction In Home Care Service

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

TURGAY ÇETİN

2009

Ülkemizde sağlık insan gücü planlaması ve yönetimi açısından hekimlerin çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi
Regulation of working conditions of physicians as a part of health manpower planning and management in Turkey

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

YÜCEL GÜRBÜZ

1998

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin iş tatmin düzeyleri ve bunun örgütsel stres kaynakları düzeyleri ile karşılaştırılması

Yüksek Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

DİDEM SÖYLEMEZ SUR

2017

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu örgütlenişinin irdelenmesi
Examination of the establishment of Turhish Public Health Institution

Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management

GÖKHAN ABA

2014

Ülkeler arası sağlık eşitsizliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative analysis of health inequalities between countries

Doktora

Halk Sağlığı = Public Health ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Managem


Bu sayfa Public Health tarafından en son 03.10.2018 20:54:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM